Naslov/Header

Srpski Dobrodošli na Blog tradicionalne astrologije astrologa Nataše Karalić Koprivice. Blog je dvojezičan i sadrži tekstove na srpskom i engleskom jeziku. Na ovom mestu možete čitati tekstove o pojmu, predmetu i poreklu (istorijatu) astrologije, natalnoj, elekcionoj, horarnoj i mundanoj astrologiji. Blog predstavlja konzervativan pristup astrologiji, onakav kakav je bio u delima astroloških velikana poput: Marka Manilija, Klaudija Galena, Doroteja Sidonskog, Klaudija Ptolomeja, Firmika Materna, Mašalaha, Al Birunija, Ibn Ezre, Al Hajata, Gvida Bonatija, Vilijama Lilija, Nikolasa Kalpepera i drugih. Ukoliko ste posebno zainteresovani za horarnu astrologiju, pozivamo vas da posetite i Blog horarne astrologije.

English Welcome to the Natasa Karalic Koprivica's Traditional Astrology Blog. The Blog is bilingual and contains articles in Serbian and English. Here you can read articles on the notion, subject and history (origin) of Astrology and on Natal, Electional, Horary and Mundane Astrology as well. Blog represents conservative approach to Astrology, as it was in the works of the Greats such as: Marcus Manilius, Claudius Galen, Dorotheus of Sidon, Claudius Ptolemy, Firmicus Maternus, Masha'allah, Al-Biruni, Ibn Ezra, Al Khayyat, Guido Bonatti, William Lilly, Nicholas Culpeper and others. If you are particularly interested in Horary Astrology, we invite you to visit and Horary Astrology Blog.

24 February 2011

Primarne direkcije (ekvatorijali)

Primarne direkcije su jedna od najstarijih prediktivnih astroloških metoda koja se zasniva na pomeranju radikalnih faktora jedne horoskopske karte prema novim pozicijama na osnovu diurnalnog kretanja (prividne dnevne rotacije neba u smeru satnih kazaljki). Referentni okvir ovog primarnog kretanja jeste rektascenzija (prava ascenzija). Da bi se primarne direkcije ispravno razumele i izračunale neophodno je, na prvom mestu, razumeti ovaj pojam. Rektascenzija predstavlja udaljenost jednog nebeskog objekta ili tačke od vernalne prekretnice (0 stepeni Ovna) merenu u odnosu na nebeski ekvator ...

Pročitajte tekst na sajtu autora
Preuzmite tekst u PDF formatu


0 comments:

Post a Comment