Naslov/Header

Srpski Dobrodošli na Blog tradicionalne astrologije astrologa Nataše Karalić Koprivice. Blog je dvojezičan i sadrži tekstove na srpskom i engleskom jeziku. Na ovom mestu možete čitati tekstove o pojmu, predmetu i poreklu (istorijatu) astrologije, natalnoj, elekcionoj, horarnoj i mundanoj astrologiji. Blog predstavlja konzervativan pristup astrologiji, onakav kakav je bio u delima astroloških velikana poput: Marka Manilija, Klaudija Galena, Doroteja Sidonskog, Klaudija Ptolomeja, Firmika Materna, Mašalaha, Al Birunija, Ibn Ezre, Al Hajata, Gvida Bonatija, Vilijama Lilija, Nikolasa Kalpepera i drugih. Ukoliko ste posebno zainteresovani za horarnu astrologiju, pozivamo vas da posetite i Blog horarne astrologije.

English Welcome to the Natasa Karalic Koprivica's Traditional Astrology Blog. The Blog is bilingual and contains articles in Serbian and English. Here you can read articles on the notion, subject and history (origin) of Astrology and on Natal, Electional, Horary and Mundane Astrology as well. Blog represents conservative approach to Astrology, as it was in the works of the Greats such as: Marcus Manilius, Claudius Galen, Dorotheus of Sidon, Claudius Ptolemy, Firmicus Maternus, Masha'allah, Al-Biruni, Ibn Ezra, Al Khayyat, Guido Bonatti, William Lilly, Nicholas Culpeper and others. If you are particularly interested in Horary Astrology, we invite you to visit and Horary Astrology Blog.

04 December 2010

Osnovni principi mundane astrologije prema Morinu (I deo)

Razvrstavajući događaje od opšteg značaja, koji mogu biti predmet razmatranja različtih mundanih astroloških karti, Morin ih deli na prirodne i političke. U prirodne događaje od opšteg značaja spadaju: vremenske prilike, epidemije, uslovi u prozivodnji i snabdevanju hranom i zemljotresi . Politički događaji tiču se donošenja zakona i drugih propisa, ratova i prilika od značaja za ekonomiju. Prirodni događaji predviđaju se na osnovu karti mundanih planetarnih ciklusa dok je političke događaje najbolje analizirati kroz prediktivne cikuse natala šefova država, ministara i karti trenutaka (donošenje zakona, proglasa, deklaracija, sporazuma itd.).

Mundane planetarne cikluse Morin deli na osnovne revolucije i sinodičke revolucije. Osnovne  revolucije predstavljaju povratke planeta na radikalne stepene dok sinodičke podrazumevaju ponavljanje konjunkcijskih planetarnih parova. Najvažnija osnovna revolucija po njemu jeste solarni ingres na 0 stepeni znaka Ovna (karta proleća) i ovaj ciklus predstavlja najsolidniju osnovu za godišnje analize opštih prilika u određenom delu sveta. Solarni ingres je nadređena karta karti lunarnog ingresa iste vrste (ulazak Meseca u znak Ovna), za koji kaže da ima određeni značaj. Pored lunarnog ingresa u znak Ovna podređeni solarnom ingresu su i svi lunarni (ciklusi lunarnih faza i lunarnih povrataka) kao i svi sinodički ciklusi (konjunkcije sa Suncem)  inferiornih planeta (Venere i Merkura) u okviru jedne solarne godine. Karte drugih godišnjih doba imaju jednaku težinu kao i karta proleća. Prilikom analize solarnog inrgresa isti valja uporediti sa sinodičkim ciklusom one planete koja je poslednja bila u konjunkciji sa Suncem pre početka odnosnog godišnjeg doba, naročito ako se radi o konjunkciji Sunca i Jupitera, ili Sunca i Saturna, ili se radi o planeti koja, na neki način, dominira kartom solarnog ingresa. Jednako tako, potrebno je, u kontekstu ovog ciklusa, analizirati i kartu mladog Meseca (lunarni sinodički ciklus) koji prethodi solarnom ingresu, odnosno, kartu bilo koje lunarne faze koja se desi u periodu između solarnog ingresa i sinodičkog planetarnog ciklusa (konjunkcije planete i Sunca). Razmatrajući velike planetarne konjunkcije, pod kojima Morin podrazumeva konjunkcije superiornih planeta (Saturna, Jupitera i Marsa), on kaže da su iste nadređene svakom solarnom ingresu kao i konjunkcijama inferiornih planeta. Velike konjunkcije koje se dešavaju u kardinalnim znacima nagoveštavaju velike događaje i promene. Saturn-Jupiter sinod je od primarnog značaja. Najznačajniji planetarni događaji nagovešteni su kada ovaj sinod ispuni dva kumulativna uslova: kada se desi u kardinalnom znaku uz istovremenu promenu tripliciteta (prelazak iz jednog u drugi element). Saturn-Mars konjunkcije su, generalno, veoma loše.

Lunarni sizigijumi

Morin je posebno zanimljiv u onom delu svojih razmatranja koja se odnose na određivanje vladara karti mundanih ciklusa i ono što on naziva “primordijalnom tačkom”. U sinodičkim revolucijama primordijalna tačka najčešće jeste stepen na kojem se konjunkcija dešava. U vezi sa ovim svi uglovi karte moraju se posebno razvrstati po značaju. Primarni ugao uvek je onaj koji sledi poretkom znakova za primordijalnom tačkom ili joj prethodi u slučajevima ciklusa retrogradnih planetarnih stanica. Prednost u odnosu na ovo mesto u Zodijaku imaće ona planeta koja je egzaktno postavljena na nekom uglu. Ova planeta, uz planetu koja vlada primordijalnom tačkom ili uglom, imaće najveći značaj u karti jednog mundanog ciklusa i istu valja razmotriti prema esencijalnom, mundanom i aspektnom kvalitetu na uobičajeni način. Ukoliko se desi da ista planeta dispozituje primordijalnu tačku i primordijalni mundani ugao, karta će biti natprosečno snažna u smislu redviđanja događaja pod simbolikom odnosne planete (zemljotresi i saobraćajne nesreće u vezi sa Merkurom, poplave u vezi sa Jupiterom, ratovi u vezi sa Marsom itd.). Izuzetak od ovih pravila o određivanju dominantne planete postoji u slučaju solarnih ingresa u znak Ovna (karti proleća) gde će Mars, kao vladar ovog znaka, uvek biti i najznačajnija planeta karte ukoliko se nađe u Ovnu ili Škorpiji. Ukoliko se Mars, u trenutku početka proleća, ne nađe u jednom od sopstevnih znakova, ulogu najznačajnije planete preuzeće njegov dispozitor (vladar znaka u kojem stoji Mars), ali samo pod uslovom da je isti zodijački snažan. Ukoliko nije, dispozitor će deliti vladarstvo zajedno sa Marsom. Ako se desi da je Mars u takvim situacijama u solidnoj međusobnoj recepciji sa svojim dispozitorom, Marsu ce pripasti vladararstvo nad ciklusom čak iako nije u sopstvenom sedištu. Pored najznačajnije planete određeni značaj imaće i almuten karte bilo kog mundanog ciklusa. Kada ista planeta dominira kartom proleća i kartom nekog drugog godišnjeg doba, u toku ta tri meseca analizirane godine, desiće se događaji pod simbolikom te planete. Ukolio se desi da veći broj planeta (5, 6 ili svih 7) i uglova padne u kardinalne znake veliki događaji su na pomolu u toku trajanja analiziranog ciklusa. Ponekad i fiksna zvezda može preuziti dominaciju nad ciklusom i to onda kada stoji na primordijalnoj tački ili uglu. Posebno se razmatraju one fiksne zvezde koje su longitudom povezane sa stepenom luminara ili stepenom vladara ciklusa.

Događaji naznačeni određenim mundanim ciklusom desiće se kada planeta koja dominira ciklusom egzaktnim tranzitnim aspektom dođe u vezu sa primordijalnom tačkom, uglom ili ascendentom; kada se vladar nekog godišnjeg doba tranzitnim aspektom poveže sa vladarem relevantne lunacije i kada direktivnom progresijom luminari, uglovi ili dominantna planeta dostignu promisora. Direktivni luk u kartama lunarnih ciklusa iznosi 13 stepeni 11 lučnih minuta, a u solarnim ciklusima 59 minuta 8 sekundi za jedan dan.

Autor: Nataša Karalić Koprivica
www.natasakaralic.com
astro.natasakaralic@gmail.com

0 comments:

Post a Comment